*****Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yg sabar.(Qs.Al-Baqarah 2 : 155).*****Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga , padahal (cobaan) belum datang kepadamu seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yg beriman bersamanya , berkata, 'kapankah datang pertolongan Allah?' Ingatlah , sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.(Qs.Al-Baqarah 2 : 214). *****Dan sungguh, Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kemelaratan dan kesengsaraan , agar mereka memohon (kepada Allah) dengan kerendahan hati.(Qs.Al-An'am 6 : 42). *****Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yg baik-baik dan (bencana) yg buruk-buruk, agar mereka kembali (kepda kebenaran). (Qs. Al-A'raf 7 : 168). *****Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yg apabila disebut nama Allah gemetar hatinya , dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yg melaksanakan shalat dan yg menginfakkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yg benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki (nikmat) yg mulia. (Qs.An-anfal 8 : 2-4). *****Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), padahal Allah belum mengetahui orang-orang yg berjihad diantara kamu dan tidak mengambil teman yg setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah Mahateliti terhadap apa yg kamu kerjakan. (Qs. At-Taubah 9 : 16) *****Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yg sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami-lah kamu dikembalikan. (Qs. Al-Anbiya 21 : 35). *****Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh , Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yg dusta. (Qs. Al-'Ankabut 29 : 2-3)

Minggu, 20 November 2011

Merdeka dari budak kelalaian

Firman Allah yang artinya ,” Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri ,” (Qs. Al-Furqan : 64).
Abu Na’im dalam Hiyatul Auliya ‘ , bahwa Dzunnun al-Mishri mensifati orang-orang sebagaimana dimaksud ayat itu adalah bahwa orang-orang yang bangun malam bersujud dihadapan-Nya ketika malam bertemu dengan kegelapan dan suara-suara makhluk menjadi sunyi. Saudaraku , jika kita melihat salah seorang dari mereka sedang berdiri shalat dan membaca ayat-ayat-Nya, terbersitlah dalam hati bahwa kedudukan mereka adalah kedudukan hamba-hamba yang sedang berdiri dihadapan Tuhan semesta alam. Sungguh mereka telah lepas dari budak kelalaian dan menikmati kemerdekaan sejati . Dan semoga Allah mengantarkan kita kepada derajat kedudukan seperti mereka.  


Al ‘afani dalam Rahbanullai, menyatakan bahwa Ahmad Shalihin berkata tentang orang-orang yang bertahajud pada akhir malam (waktu sahur), demi Allah , ada suatu kaum yang menganggap kegelapan bagaikan siang seperti seorang pengembala yang mengarapkan pagi untuk gembalaanya. Mereka merindukan tenggelamnya matahari seperti burung yang merindukan sarangnya. 

Jika malam tiba , orang –orang tidur, keluarga berkumpul, setiap kekasih bercengkerama dengan kekasihnya. Dan mereka bangun menghadapa Allah, wjah mereka menengadah kepada-Nya, bermunajad dalam kalam-Nya,menjerit dan mengadu kepada-Nya,berteriak dan menangis untukmemeohon ampunan-Nya, mengharap nikmat-Nya, antara berdiri dan duduk, antara rukuk dan sujud. 

Itu semu demi cinta kepada-Nya, mereka tabah menerima cobaan dan tidakmengeluh. Dalam mensifati hamba-hamba-Nya yang bertahajud di malam hari , Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, yang artinya ,” Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah), “ (Qs. Az-Zariyat : 17-18). 

Sayyid Quthb dalam Fi Dzilalir Qur’an ,menyatakan mereka adalah kaum yang meninggalkan nikmat tidur untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih nikmat (lebih menyenangkan) , yaitu sibuk dengan menghadapkan diri kepada Rabb-nya, menggantungkan roh dan anggota badan mereka kepada-Nya, ketika makhluk lainnya seang tidur. Ketika orang lain tidur mereka bangun untukbersujud, dan ketika manusia jatuh ke bumi, mereka naik ke singgasana dihadapan Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung. Begitu mulianya derajad mereka , sehingga Al Ahnaf Qays ra dalam tafsir Al_Qurtubi, mengatakan amal aku dibandingkan dengan amal penghuni surga, namu ada suatu kaum yang berbeda dengan kami dengan perbedaan yang sangat jauh, sehingga amal kami tidak mencapai amal mereka. Kemudian dia membaca friman Allah, yang artinya ,” Mereka sedikit tidur di waktu malam ,”. 

Itulah sifat-sig\fat hamba-hamba-Nya yang berkedudukan khusus dihadapan Allah. Seakan akan mereka adalah inti manusia (orang-orang yang tersisa) pada akhir sebuah peperangan yang sangat panjang antara petujuk dan kesesatan. Sayyid Quthb, menyatakan bahwa mereka adalah hamba-hamba yang memilikikeyakinan kuat dan tidak goyah, bertakwa, rendah hati, bangun malam,menyembah dan memohon ampun dan tidakmenghabiskan waktunya dalam kesenangan dan kehinaan.

Inilah hamba yang bertakwa yang terjaga dan yang merasakan kehadiran Allah. Ali bin abi Tahlib dalam Al Bidayah Wa an-Nihayah (Ibn Katsir) berkata tentang orang-orang yang bangun malam , bahawa ketahuilah sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba seperti orang yang pernah melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang kejahatannya tertahan, hatinya terjaga, dirinya terkendali, keinginannya sederhana, bersabar didunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat . 

Dimalam hari menreka mengencangkan kaki, air matanya berlinang dipipi, menghadapa Allah dengan penuh ketundukan. Disiang hari mereka menjadi ulama yang bijak dan bertakwa, seakan akan mereka adalah dokter yang didatangi para pasien . 

Hasan Basri juga pernah berkata, baha Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman “Dan hamab-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati dan apabila orangt-orang jahi menyapa mereka,mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka “ , (Al Furqan : 63-64). Sungguh indah orang-orang yang bangun malam untuk bersujdu dihadapan-Nya. 

Allahu a’lam 
Sumber : Muhammad bin Shlaih Ash Shai’ari dalam Kaifa Tatahammasu Lkiqiyan al-lail.

Tidak ada komentar: